Termőföld más célú hasznosítása

Talajvédelmi terv készítése a termőföld más célú hasznosításához
Talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott beruházások létesítése, illetve beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín megbontásával járó tevékenységek folytatása érdekében a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni.

Lásd még: Humuszgazdálkodás

A talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításához szükséges teljes területen meghatározza a humuszos termőréteg vastagságát, valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét és minőségét. A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv célja:
– a termőföld végleges más célú hasznosításának külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárása során a talajvédelmi követelmények meghatározása,
– a 400 m2-nél nagyobb területigényű beruházás külön jogszabály szerinti engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész (humuszgazdálkodási tervrész) megalapozása,
– a beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín – külön jogszabály szerinti engedélyhez nem kötött – megbontásával járó, 1000 m2-nél nagyobb terület igénybevételével járó tevékenység folytatásához a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása.

A humuszos talajréteg annak minősége alapján mentésre érdemes:
a) minden esetben, ha
– mélysége legalább 20 cm,
– humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,
– talajidegen és szennyező anyagot nem tartalmaz,
– kémhatása nem szélsőséges, azaz a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, valamint
– a talaj, vízben oldható sótartalma 0,15%-nál kisebb;

b) feltételesen, ha
– humusztartalma <1,0%,
– szénsavas mésztartalma magasabb 20%-nál,
– a környező, kedvezőtlenebb adottságú területek talajának kedvezőtlen tulajdonságai mérsékelhetők,
– bányászattal vagy egyéb módon roncsolt talajok rekultivációja során kielégítő minőségű humuszos termőréteg a szükséges mennyiségben nem áll rendelkezésre.

Helyszíni talajmintavétel szabályai:
A humuszvagyonra vonatkozó állapotfelméréshez meg kell határozni a humuszos réteg mélységét a teljes területen. A humuszos talajréteg mélységének meghatározása fúrt szelvényből történik. A mintavétel szabályait a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

Talajminták laboratóriumi vizsgálata:
a) minden esetben vizsgálandó:

– humusztartalom (%),
– fizikai féleség (kötöttség vagy leiszapolható rész),
– kémhatás pH(H2O),
– összes karbonát tartalom (CaCO3%) vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldható összes sótartalom (%).

b) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó:
– fenolftalein lúgosság,
– tápanyag-ellátottság,
– összes toxikus elemtartalom,
– szerves szennyezők vizsgálata,
– kicserélődési savanyúság (y2).

A mentésre érdemes humuszos talajréteg meghatározása a helyszíni és a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján történik.

Tartalmi követelmények:
A tervnek tartalmazni kell
– a talaj humuszos rétegének vastagságát cm-ben,
– a mentésre érdemes humuszos rétegvastagságokat cm-ben,
– a mentendő humuszos talajanyag minőségi jellemzését,
– a mentendő humuszos talajanyag mennyiségére vonatkozó javaslatot.
– a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély megszerzése nélkül folytatható, 1000 m2 -nél nagyobb termőföld területet más célú hasznosítása esetén a letermelendő humuszos talaj mennyiségének, mentési és felhasználási módjának meghatározását.

Mellékletként csatolni kell:
alkalmas méretarányú térképvázlatot a mentendő humuszos termőréteg vastagságok lehatárolásával.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól